top of page
Szukaj

Grudniowy konkurs roślinnikowyNapisz 'list do roślinnikowego mikołaja’ i wygraj roślinną torbę niespodziankę!


Co należy zrobić?

Napisać list (może to być tradycyjny list, ale też np. rysunek/grafika/kolaż), w którym opiszesz roślinę, o której marzysz i dlaczego.

Jak należy to zrobić?

List możesz napisać na specjalnej karcie, którą znajdziesz w roślinniku i wrzucić do czerwonej skrzyneczki lub wysłać specjalnego maila o tytule „List do roślinnikowego mikołaja’ na kontakt@roslinnik.pl (te listy mikołaj wydrukuje i osobiście wrzuci do czerwonej skrzyneczki.

Niezależnie którą wersję listu wybierzesz pamiętaj, aby pozostawić mikołajowi dane do siebie - niezbędne będzie imię i numer telefonu (mikołaj skontaktuje się z Tobą w wersji nowoczesnej - smsowo).


Ważne: pamiętaj, aby napisać roślinnikowemu mikołajowi o ostatnich zakupach w roślinniku, aby tworząc torbę niespodziankę nie powielił roślin, które masz!


Spośród wszystkich listów roślinnikowy mikołaj wybierze 10 najciekawszych, najzabawniejszych, najbardziej wzruszających listów.

Roślinnikowy mikołaj przeczyta wszystkie listy 22 grudnia po godz. 12 (do godz. 12 listy są przyjmowanie i odbierane mailowo), a z wybranymi osobami skontaktuje się w godz. 18-20 tego samego dnia.

Po odbiór toreb niespodzianek roślinnikowy mikołaj będzie zapraszał 23 grudnia w godz. 11-19 lub 24 grudnia w godz. 10-13.


Szczegółowy regulamin świątecznej akcji:


Regulamin Konkursu grudniowego


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na profilu roślinnik jest Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska.


2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.


3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.


4. Akcja konkursowa Organizowana jest stacjonarnie w roślinniku oraz mailowo przy użyciu maila odbiory kontakt@roslinnik.pl


5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.


6. Konkurs trwa od 6 grudnia do 22 grudnia 2022

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony roślinnik na Facebooku oraz akceptacja postanowień Regulaminu.


3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualny adres e-mail] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu roślinnik.


4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.


5. Użytkownicy podejmujący akcje oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualny adres e-mail]) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.


§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Napisać list do roślinnikowego mikołaja opisując swoją wymarzoną roślinę (list może być napisany stacjonarnie w roślinniku lub mailowo na kontakt@roslinnik.pl (tytuł maila: List do roślinnikowego mikołaja’.2. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest list z opisem wymarzonej rośliny, opisem ostatnio zakupionych w roślinniku roślin oraz danymi niezbędnymi do kontaktu z uczestnikiem.


3. Konkurs przebiega następująco:

a) W dniach 6-22 grudnia do godz. 12:00 możliwe jest dostarczanie lub wysyłanie listów

b) W ciągu 6-8 godzin (22 grudnia w godz. 18:00-20:00) od zakończenia konkursu organizator skontaktuje się ze zwycięzcami (10 osób), w ciągu 24 godzin opublikuje wyniki na profilu facebookowym roślinnika.


4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą smsa na podany w liście numer.


§4 Nagrody

1. Organizator zapewnia 10 nagród - pojedyncza nagroda to roślinna torba niespodzianka.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.


3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na sms organizatora oraz określenia daty odbioru nagrody nie później niż 24 grudnia o godz. 13:00.. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie do 23 grudnia do godz. 19 przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagroda zostanie przekazana osobiście na terenie Łodzi po uzgodnienia daty i miejsca, nie później niż 24 grudnia do godz. 13:00 od ogłoszenia wyniku w danym miesiącu.


§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści -tekst, rysunek, grafika, kolaż które zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@roslinnik.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.


§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem elektronicznym na adres Organizatora (kontakt@roslinnik.pl, z tematem ”Reklamacja” w terminie 3 od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się odpowiedź listem elektronicznym. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page