top of page
Szukaj

Regulamin konkurs urodzinowegoRegulamin Konkursu urodzinowego


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na profilu roślinnik jest Roślinnik Dominika Tomalak-Wacławska.


2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.


3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.


4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook


5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.


6. Konkurs trwa od 13 stycznia do 18 stycznia 2022

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

  • przestrzegające regulaminu Facebooka


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony roślinnik na Facebooku oraz akceptacja postanowień Regulaminu.


3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię i nazwisko] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu roślinnik.


4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.


5. Użytkownicy podejmujący akcje oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.


§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować komentarz pod postem konkursowym, który zawiera zdjęcie rośliny zakupionej w roślinniku.


2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu roślinnik na Facebooku.


3. Każdy użytkownik jest uprawniony do opublikowania 1 zdjęcia.

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest komentarz zawierający zdjęcie.


5. Konkurs przebiega następująco:

a) W dniach 13-318 stycznia 2022 możliwe jest publikowanie komentarzy wraz ze zdjęciem.

b) W ciągu 3 dni od zakończenia konkursu organizator poinformuje o wynikach.


5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą komentarza i wiadomości prywatnej.


§4 Nagrody

1. Organizator zapewnia 3 nagrody za I, II i III miejsce w konkurs.

I miejsce - karta podarunkowa o wartości 100 zł

II miejsce - karta podarunkowa o wartości 75 zł

III miejsce - karta podarunkowa o wartości 50 zł


Ważność kart podarunkowych obejmuje 2 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.


3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na komentarz organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagroda zostanie przekazana osobiście na terenie Łodzi po uzgodnienia daty i miejsca, nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyniku w danym miesiącu.


§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści - zdjęcie, tekst, które zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@roslinnik.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem elektronicznym na adres Organizatora (kontakt@roslinnik.pl, z tematem ”Reklamacja” w terminie 3 od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się odpowiedź listem elektronicznym. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page